Type 9

Heeft je kind een autismespectrumstoornis (ASS)? Zijn de genomen remediërende, differentiërende, compenserende en/of dispenserende maatregelen in de huidige school van je kind onvoldoende of  buiten proportie? Heeft je kind nood aan een autismevriendelijke omgeving? Ben je op zoek naar onderwijs op maat voor je kind?

Dan is onderwijs binnen type 9 de oplossing.

We creëren een krachtige leeromgeving waar we inzetten op de totale ontwikkeling van je kind.

Onze werking is gebaseerd op 4 pijlers:

Leerlingen met ASS hebben nood aan een geïndividualiseerde leersituatie. Hierbij staan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid (verminderen van stress) centraal. Sommige leerlingen worden sterk sensorieel overprikkeld. Zij krijgen les in aangepaste lokalen.

Onze werking kenmerkt zich door:

 • een sterke structurering van de tijd door gebruik te maken van dagschema’s, weekoverzichten, time-timers, … visueel ondersteund met pictogrammen en foto’s om het dagverloop te voorspellen
 • een sterke structurering van de dagelijkse klasorganisatie m.v. aparte klasseerbakjes, gekleurde mappen, verschillende sorteerbakjes voor schrijf- en tekengerief, aparte werkruimtes voor elke leerling, …
 • het visualiseren en specifiëren van schoolregels- en afspraken in de klas, de gang, de speelplaats, … m.b.v. pictogrammen en foto’s
 • onze communicatie aan te passen aan de leerling (kort, duidelijk en positief)
 • het afbakenen van activiteiten in tijd en hoeveelheid
 • het organiseren van aparte speeltijden en spelbegeleiding tijdens de lesuren en speeltijden
 • het werken met sociale leerverhalen: ‘elkaar leren begroeten’, ‘leren omgaan met winnen en verliezen’, ‘samen een spel spelen’, …
 • het voorzien van rustmomenten
 • het bieden van extra ondersteuning door ambulante leerkrachten en therapeuten
 • heel nauw samen te werken met ouders, vb. via een heen- en weerschriftje


Je kind kan maar leren als het zich goed voelt. We vinden een positief en veilig klasklimaat heel belangrijk.

Daarom stimuleren we op systematische en planmatige wijze de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. We gebruiken hiervoor o.a. het PAD-programma (Programma Alternatieve Denkstrategieën) als basis.

Dit programma werkt preventief en probleemgestuurd. Het laat toe om met je kind te praten, om een denk- en doeweg uit te stippelen en uit te voeren. We hanteren de volgende principes:

 • Alle gevoelens mogen, maar niet elk gedrag mag.
 • Je kind is verantwoordelijk voor het gedrag dat hij of zij stelt, voor de keuze die hij of zij maakt.

We streven de volgende doelstellingen na:

 • het bevorderen van een positief en realistisch zelfbeeld,
 • het bevorderen van de zelfcontrole,
 • gevoelens herkennen en leren uiten,
 • het bevorderen van probleemoplossend denken,
 • correct leren omgaan met elkaar.

Bij heel wat leerlingen met specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften is (de ontwikkeling van) het denken verstoord. Zij leren trager en nemen onvoldoende kennis op. Zij onthouden minder goed en passen het geleerde minder goed toe in nieuwe situaties. Ze gebruiken verkeerde of onaangepaste strategieën (denkwijzen) of denken en werken op een wanordelijke manier.

De basis van onze aanpak is de theorie van Feuerstein. Hij gaat er vanuit dat ieder kind veranderbaar is, dat ieder kind tot betere prestaties kan komen als we maar de juiste aanpak gebruiken. Ook wij geloven hierin.

Op basis van het programma van Feuerstein, van de methode Cognet, de beertjes van Meichenbaum (bewerking Kaat Timmerman), de theorie van de meervoudige intelligentie, methodes om te leren studeren en methodes om leren samen te werken ontwierpen we een eigen programma.

We zetten actief in op het ontwikkelen van een

 • groeiend zelfvertrouwen,
 • grotere wil tot zelfstandigheid,
 • betere zelfsturing,
 • betere weerbaarheid,
 • goede kritische zin.

Belangrijke thema’s hierbij zijn:

 • werkhoudingsvoorwaarden: stil zijn, stil zitten en vinger opsteken
 • stapsgewijs opdrachten aanpakken en uitvoeren aan de hand van 5 stappen
 • specifieke leerprincipes (precies en nauwkeurig werken, puzzeldenken, werktempo en werkritme, …)
 • actief samenwerken (o.a. coöperatief werken)
 • leren studeren (voor de oudste leerlingen)

Ook trainen we de volgende belangrijke attitudes:

 • Iedereen kan iets, niemand kan alles.
 • Je hebt het recht om anderen om hulp te vragen. Je hebt de plicht om anderen te helpen.
 • Samen zijn we slimmer.

 

Leerlingen met een normale begaafdheid volgen les in de lerende werking. Hier bieden we dezelfde leerinhouden en vaardigheden aan zoals in het gewoon lager onderwijs. Daarbij houden we steeds rekening met de mogelijkheden van je kind. Voor deze leerlingen selecteren we eindtermen in de groepswerkplannen of individuele handelingsplannen.

Traag en/of moeilijklerende leerlingen met ASS volgen les in de functionele werking van type 9. Voor hen selecteren we ontwikkelingsdoelen van type basisaanbod in de groepswerkplannen of individuele handelingsplannen.

We zetten in op betekenisvol leren in functionele contexten via een rijke ondersteuning en interactie. De leerkrachten gebruiken een aangepaste didactiek om je kind te helpen bij het lezen, schrijven, rekenen, …

Een orthopedagoog of psycholoog, logopedist, kinesist en/of ergotherapeut ondersteunt de ontwikkeling van je kind op individueel of klasniveau.

De klasgroepen bestaan uit maximaal 8 leerlingen.

Als inclusieve school nemen we deel aan activiteiten bestemd voor het gewoon onderwijs (o.a. sportdagen, theatervoorstellingen, fietsexamen, …).

Jaarlijks evalueren we de opvoedings- en onderwijsbehoeften van je kind. We stellen ons de vraag of je kind kan terugkeren naar het gewoon onderwijs.

Op het einde van de lagere school stapt je kind over naar het gewoon (A- of B-stroom) of buitengewoon secundair onderwijs (BuSO type 9 OV 4 of BuSO type 9 OV 3).

Ben je geïnteresseerd? Wil je nog meer weten over de werking van type 9? Contacteer dan de school en maak een afspraak.