Schoolteam

Alle personeelsleden van SLO Mariadal vormen samen een multidisciplinair team bestaande uit:

 • klasleerkrachten: zij geven Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst/PAD en in de eindklassen ook Frans. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders.

 • ambulante leerkrachten: zij staan in voor muzische vorming, bewegings- en mediaopvoeding. Deze leerkrachten komen wekelijks in de klas van je kind.

 • BLIO-leerkracht: BLIO staat voor ‘bijzondere leerkracht individueel onderwijs’. De BLIO is gespecialiseerd in wiskunde en/of Nederlands en neemt sommige leerlingen individueel of in een groepje (tijdelijk) onder zijn/haar hoede.

 • therapeuten:
  • orthopedagoog/psycholoog: aan elke klas is een orthopedagoog of psycholoog verbonden. Zij volgen elke leerling intensief op en houden de rode draad vast. Zij zijn een aanspreekpunt voor ouders en externe hulpverleners en werken individueel of in kleine groepjes aan o.a. emotionele problemen, faalangst, psycho-educatie, …
  • logopedisten: zij werken individueel of in kleine groepjes aan het stimuleren van de taalontwikkeling, articulatie, leren lezen, schrijven, ... Heel dikwijls werken zij klasondersteunend.
  • kinesist/ergotherapeut: zij werken individueel of in kleine groepjes aan lichaamsschema, lateralisatie, ruimtelijk inzicht, fijne en grove motoriek. Heel dikwijls werken zij klasondersteunend. Zij gaan mee zwemmen.

 • secretariaat: de secretaresse regelt de administratie voor leerlingen en personeel en het busvervoer.

 • directeur: zij leidt de school.